สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และเพิ่มความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ศึกษาดูงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของ บริษัท วีโฮปเวลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและทุนสนับสนุนจากโครงการ Youth Entrepreneurship (Entrepreneurial Ecosystem Development) และโครงการ Start Up Thailand Teague ระดับภูมิภาค โดยมี นายปติภูมิ จากิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาไทยศึกษา รวมทั้งตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสถานที่ให้นิสิตอ่านหนังสือสอบ Final

Final นี้เด็กมนุษยฯ ไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ไหน เราจัดห้องพร้อมขนมไว้ให้ แล้วมาเจอกันที่คณะนะ ✌🏻✌🏻
📌ณ ห้อง QS2-102 (ห้องกระจก) และโรงอาหาร
🗓️ ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2567 เวลา 18-24.00 น.

ภาควิชาภาษาตะวันออก แลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ต (Intercontinental Pattaya Resort) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการรับนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในสายงานภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โดยสถานประกอบการยินดีรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi (Vice-President for International Affairs) มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 (ภาษาญี่ปุ่น) โดยเมื่อนิสิตจบการศึกษาชั้นปีที่ 2 และมีระดับความรุ้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป จะสามารถสมัครคัดเลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา จากนั้นเรียนชั้นปีที่ 4 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรตามแผนการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษาทั้งหมด

หารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ ในวาระหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่) เพื่อให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการ 2024 Short-term Academic Exchange

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ 2024 Short-term Academic Exchange ภายใต้กรอบความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนิชิคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และนักศึกษาชาวไทย โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อาวุโสจากมหาวิทยาลัยนิชิคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ รวมถึงคณาจารย์ นิสิตในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 17 Partnership for Goals (เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน)

Miss Luliana Levinschi เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 Miss Luliana Levinschi เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ Faculty of Business จาก Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ได้เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ลงนามทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Babes Bolyai University, Romania เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และด้านวิชาการภายใต้โครงการ ERASMUS+ with partner countries โดยมีตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ผศ.ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา อาจารย์กันต์รพี สมจิตร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และผศ.ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ในช่วงบ่าย Miss Luliana Levinschi ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ Babeș Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania ให้กับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับ