ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยบูรพา และทุนอุดหนุนการวิจัยรายได้ส่วนงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณปวีณา ศิริรักษ์ นักตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการเตรียมและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์

ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ที่เปิดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์ในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
การประชุมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน แนวทางความร่วมมือทางวิจัย การต่อยอดเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพคณาจารย์รองรับหลักสูตรอนาคตต่อไป

โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย
🔹การศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
🔹การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
🔹กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการทำงานตามแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567– 2570”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567– 2570” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระบบการจัดการนวัตกรรมเพื่อการบริการของสายสนับสนุน ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา ด้านงานวิจัยและวารสาร ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการเงินและพัสดุ

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA Version4″ ณ โรงแรม Centara Sonrisa Residence and Suites Sriracha จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล เพื่อเตรียมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการบริหารจัดการส่วนงาน

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ERASMUS+

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ปวินนา เพ็ชรล้วน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ERASMUS+ โดยมี ผศ.ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ Erasmus+ Coordinator, Between Burapha University and Babes-Bolyai University กล่าวประวัติความเป็นมาของโครงการ จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างคณาจารย์ โดย ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ และ ผศ.ดร.พีร วงศ์อุปราช นำเสนองานวิจัย และ Dr.Daniela Cimpean จาก Babes-Bolyai University ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ช่วงบ่าย Dr.Daniela Cimpean บรรยาย เรี่อง Romanian Legal Business Environment แก่คณาจารย์และนิสิตภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างคณาจารย์ นิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์จากโครงการ Erasmus+ ร่วมกัน