คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “สานสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะชีวิตบัณฑิตเคมี”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า (อาจารย์พิเศษ) ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเป็นวิทยากรให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ในโครงการ “สานสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะชีวิตบัณฑิตเคมี” ณ ห้องสัมมนา CL 203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2024

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันสร้างนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ โครงการ Startup Thailand League 2024: Regional Pitching (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 🎉โดยมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 246 ทีม รายชื่อนิสิตในทีม ประกอบไปด้วย
🔹นายปิยะฉัตร มหาพงศ์ไพศาล ภาควิชานิเทศศาสตร์
🔹นางสาวธนัชพร ทาริยะ ภาควิชานิเทศศาสตร์
🔹นายปติภูมิ จากิจ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
จากการแข่งขันครั้งนี้ นิสิตได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล เงินทุนสนับสนุน รวมเป็นเงิน 35,000 บาท และจะได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นนวัตกรรมชุดคาบาเร่ต์ถอดประกอบได้เจ้าแรกของวงการโชว์ นอกจากนี้ยังนำเอาขยะ เช่น โฟม พลาสติก เศษขนนก มาสร้างเป็นชุด อันเป็นการลดขยะและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ ไก่ฟ้าและนกกระจอกเทศ รวมถึงส่งเสริมอาชีพแก่สาวประเภทสองที่สูงวัยให้ได้มีรายได้จากการผลิตชุดดังกล่าว
ผลงานนี้เป็นการต่อยอดมาจากสิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมของ
นายปติภูมิ จากิจ และเจนนี่หว่องโชว์ คณะโชว์ คาบาเร่ต์โชว์ที่ก่อตั้งด้วยการรวมตัวกันของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีสุข ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ เป็นกรรมการ

คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.นิสรา คำมณี หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรา ลอออรรถพงศ์ และอาจารย์วีระ น้ำฟ้า (อาจารย์พิเศษ) ได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางาน จ.จันทบุรี เชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมีครูแนะแนวและบุคลากรด้านการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จันทบุรี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Smarter English)

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Smarter English) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้น ทั้งในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง และนอกสถานที่ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าคุ้มครองจากสถานที่จริงผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ป่า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 15 (Sustainable Development Goal 15: Life on Land) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดโครงการ

สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Smarter English) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้น ทั้งในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง และนอกสถานที่ (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าคุ้มครองจากสถานที่จริงผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปกป้องและอนุรักษ์สัตว์ป่า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 15 (Sustainable Development Goal 15: Life on Land) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดโครงการ

ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้กับนิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับนิสิต ได้สามารถปฏิบัติตามหลักการและกระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โดยรายชื่อนิสิตประกอบไปด้วย
🔹นางสาวปรีชญา เกาสันเทียะ นิสิตชั้นปีที่ 4
🔹นางสาวณฐนรรจ์ ศรประจักร์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 4
🔹นางสาวณัชชา สลับศรี นิสิตชั้นปีที่ 2
ทั้งนี้ขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดโครงการบริการวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Intensive Japanese Summer Camp

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Intensive Japanese Summer Camp” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายในงานมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผสันต์ ธัมปราชญ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ เป็นกรรมการ