อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์เสกสรร พรมเกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ในงานกิจกรรมประจําปี 2566 ของสมาคมฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 44

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ในงานกิจกรรมประจําปี 2566 ของสมาคมฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่🌟 รางวัลที่ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา– นางสาวจีรนันท์ …

นิสิตภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติ ประจำปี 2566 ชั้นอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมสุริยะมณฑล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยนิสิตในทีม ได้แก่

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญารัตน์ สงวนศรี และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ให้การต้อบรับและหารือร่วมกับ Fukui medical Welfare College เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการจัดทำโครงการในอนาคต อาทิ การเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นด้านการบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย Business and Planing ของสถาบันร่วมหารือ ได้แก่

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รศ.ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Deputy Head of Department, Curriculum Director, Academic Director of PG by Coursework จาก National University of Singapore พร้อมทั้งหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

เข้าร่วมกิจกรรม ACT Higher Education Exhibition 2023 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ACT Higher Education Exhibition 2023 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ การรับเข้าศึกษา และแนวทางการเรียนการสอนให้แก่น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยภายในงานมีสถาบันการศึกษาร่วมออกบูธจำนวน 36 บูธ