แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง และการใช้ทักษะภาษาจีนกับการทำงาน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท วอน ซินห์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท คิวเอ็มบี จำกัด ได้ให้เกียรติแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง และการใช้ทักษะภาษาจีนกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2567

โครงการเวทีนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเวทีนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถด้านการสื่อสาร อันเป็นสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีโอกาสนำเสนอผลงานที่ได้จากการปฏิบัติสหกิจตลอดภาคการศึกษา อันเป็นผลจากการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นิสิตได้นำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปจนถึงผู้ที่สนใจที่ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

ปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในชีวิตจริง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิรประภา พ่วงศรี Recruitment Specialist, Cardinal Health 222 (Thailand) Co.,Ltd และคุณเศรษฐพงษ์ ลีเลิศพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรโดยในงานมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนิสิต

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านละครเวทีภาษาอังกฤษ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านละครเวทีภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (Hard skills) และทักษะทางสังคม (Soft skills) ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vcy7zgzLsWGWG_aDkAJIzwt2lHhiLhx1?fbclid=IwAR0naa0u9JQg4vrKjYKIwbwaT_qVOqFUCBQM7VtgE1_UJzn2Qxe9eLQOWbg

นิสิตผ่านการคัดเลือก (Final round) กิจกรรม AUN Summer Camp 2024

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก (Final round) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AUN Summer Camp 2024 โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อสังคมในระดับนานาชาติ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมกับนิสิต/ นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Final round มีทั้งสิ้น 13 คน ดังต่อไปนี้
💜 นิสิตจากภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

 1. Amana Jitnaree
 2. Stefphanie Collingbourne
 3. Panitnat Promnok
 4. Supeerapan Imnang
 5. Jutamad Chuancharoen
 6. Wutthinan Thamaphan
 7. Phuriphat Maisuwannakul
 8. Nannaphat Laopoonpittaya
 9. Napatsa Rungrueang
 10. Sanchai Tunnu
  💜 นิสิตจากภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)
 11. Chayanan Kanokwan
 12. Arranya Kaewkongpan
  💜 นิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์
 13. Charinsa Chimpan
  นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น
 • Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei Darussalam
 • Ateneo de Manila University (ADMU) and De La Salle University (DLSU), Philippines
 • Chulalongkorn University (CU) and Mahidol University (MU), Thailand
 • National University of Singapore (NUS), Singapore
 • Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia
 • Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
 • Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia
 • Universiti Malaya (UM), Malaysia
 • Vietnam National University, Ho Chi Minh City (VNUHCM), Vietnam

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สานสัมพันธ์เครือข่ายประวัติศาสตร์เทาแดง/ เทาทอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ สานสัมพันธ์เครือข่ายประวัติศาสตร์เทาแดง/ เทาทอง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งชมโบราณสถานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ (ตึกมหาราชา ตึกราชินี) สถานพักตากอากาศริมหาดบางแสน วิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน การจัดระบบนิเวศชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นองค์รวม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความครอบคลุมและการมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ”

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวิชากร ขุนภักดี นักจิตวิทยา สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาและผู้สนใจ
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์การสื่อสารและลดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการสื่อสารเมื่อต้องทำงานร่วมกันได้

โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ มัคคุเทศก์น้อย (Youth Tourist Guide)

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ มัคคุเทศก์น้อย (Youth Tourist Guide) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียน MEP (Mini English Program) โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อมรฉัฐ เสริมชีพ อ.ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ และอ.ประวิทย์ สายสงวนวงศ์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิทยากร และมีตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การนำเสนอทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ ผ่านรูปแบบการบรรยาย การทำกิจกรรมบทบาทสมมติ การทำกิจกรรม walk rally ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการเป็นมัคคุเทศก์และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุนนิสิตแลกเปลี่ยนและทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับทุนนิสิตแลกเปลี่ยน และทุนสนับสนุนนิสิตเพื่อการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น นิสิตทั้ง 11 คน เตรียมตัวกันอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการไปประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ อ่านรายละเอียดได้จากโพสต์นี้