ภาควิชาจิตวิทยา จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Preparing and applying for graduate schools in psychology in the US

ภาควิชาจิตวิทยา จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Preparing and applying for graduate schools in psychology in the US

วันที่ 26 มกราคม 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Preparing and applying for graduate schools in psychology in the US” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การเตรียมตัวสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ที่สนใจสมัครเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. วิลเลี่ยม โอไบร์เอ็น เป็นวิทยากรหลักพร้อมทั้งนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิกและอุตสาหกรรมและองค์การจากมหาวิทยาลัยโบว์ลิง กรีน สเต็ท รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมตอบคำถาม การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตและคณาจารย์ของภาควิชาจิตวิทยา รวมถึงผู้สนใจภายนอก