สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประชุมหารือร่วมกับศาสตราจารย์ Kazuo Takahashi (Vice-President for International Affairs) มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 (ภาษาญี่ปุ่น) โดยเมื่อนิสิตจบการศึกษาชั้นปีที่ 2 และมีระดับความรุ้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป จะสามารถสมัครคัดเลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา จากนั้นเรียนชั้นปีที่ 4 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรตามแผนการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษาทั้งหมด