ปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4

ปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในชีวิตจริง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิรประภา พ่วงศรี Recruitment Specialist, Cardinal Health 222 (Thailand) Co.,Ltd และคุณเศรษฐพงษ์ ลีเลิศพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมความรู้ตลาดทุน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรโดยในงานมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนิสิต