โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ English for HR Professionals

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ English for HR Professionals เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบุคคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีราภรณ์ คามีศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก พร้อมด้วย ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นวิทยากร โดยมีพนักงานที่ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการภาคตะวันออกให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ประกอบด้วย
1.อมลธีรา ปิ่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ยูยิตสู- ทุ่ม บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 52 ก.ก.

 1. ธัญญาภรณ์ ชัยสิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ยูโด- บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
  ▶️ ผู้จัดการทีม : ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
  ▶️ ผู้ฝึกสอน : นายนคร ทองสว่างแจ้ง
  ▶️ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : นายสุระชาติ สุทธิรัต, นางสาวบุษราพร อุตมพงศา, สระธร วิไลพรรณ์ ,วรรณชนีรัตน์ อินเลี้ยง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.พรรณพิลาศ กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณาจารย์และนิสิต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 จำนวน 40 คน และคณะครู 5 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข สาขาวิชาไทยศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์ผู้ร่วมแผนงานวิจัยขุมปัญญาตะวันออกของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่ EEC ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชนโดยออกบูธนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ” (BANGSAEN HEALTH FESTIVAL 2024) ณ โรงแรมเดอะไทด์ ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูธนิทรรศการดังกล่าวมีบุคคลให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก

ภาควิชาจิตวิทยา จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Preparing and applying for graduate schools in psychology in the US

วันที่ 26 มกราคม 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Preparing and applying for graduate schools in psychology in the US” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การเตรียมตัวสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ที่สนใจสมัครเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาจิตวิทยา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. วิลเลี่ยม โอไบร์เอ็น เป็นวิทยากรหลักพร้อมทั้งนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิกและอุตสาหกรรมและองค์การจากมหาวิทยาลัยโบว์ลิง กรีน สเต็ท รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมตอบคำถาม การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตและคณาจารย์ของภาควิชาจิตวิทยา รวมถึงผู้สนใจภายนอก

นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์จากมหาวิทยาลัยนัมโซล สาธารณรัฐเกาหลี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลในการประกวดสุนทรพจน์จาก มหาวิทยาลัยนัมโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้รับคัดเลือกจากสถานีโทรทัศน์ KBS (Korean Broadcasting System) ให้ทำการส่งคลิปวิดีโอแบบ Vlog เพื่อออกอากาศในรายการ “세상의 아침밥” หรือ “อาหารเช้าทั่วโลก ดังนี้

 • นางสาวภัควลัญชญ์ หิงพุทรา นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • นางสาวนงนุช อภิเรืองฤทธิ์ นิสิตสาขาวงิชาภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

คณะอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 174 คน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม พ.ศ. 2567 รวมชั่วโมงการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 40 ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การฝึกตั้งชื่อภาษาเกาหลี การแนะนำอาหารและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนเกาหลี การฝึกเต้นแบบฉบับเกาหลี การฝึกสร้างคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแต่ละฤดูกาล การเรียนรู้ mbti และการประยุกต์ใช้ อภิปรายผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมเก็บขยะที่ชายหาดบางแสนการ การฝึกเขียนพู่กันเกาหลี การประดิษฐ์อุปกรณ์ตราประทับชื่อเกาหลี การประดิษฐ์เครื่องประดับเกาหลี และการประดิษฐ์ว่าวเกาหลี เป็นต้น โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาและความรู้ด้านภาษาเกาหลี นิสิตได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์สำหรับนักนิเทศศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2567 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์สำหรับนักนิเทศศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่องานนิเทศศาสตร์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนานุช สงวนศักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ และผู้ดำเนินรายการ Big Story ทาง ThaiPBS เป็นวิทยากร
โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคนิคการสัมภาษณ์ มีอาจารย์ประเสริฐ ช่วยแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยมุ่งหวังให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะการสัมภาษณ์ ซี่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของนักนิเทศศาสตร์ รวมถึงโครงการดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้และมุมมองใหม่ จากผู้มีประสบการณ์ตรงด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อจะพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านการสัมภาษณ์ให้แก่นิสิตในการประกอบอาชีพของนิสิตในอนาคตต่อไป

ภาควิชาภาษาตะวันออกจัดโครงการเพิ่มทักษะล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเพิ่มทักษะล่ามภาษาญี่ปุ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของโรงพยาบาล การทำงานของล่ามในโรงพยาบาล ศัพท์เฉพาะสำหรับโรคต่าง ๆ (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานล่ามในโรงพยาบาล และ Workshop ฝึกปฏิบัติการล่าม โดยได้รับเกียรติจาก คุณรสกร บัวแย้ม ล่ามภาษาญี่ปุ่น โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นวิทยากร
 • วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิสาหกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย การทำงานกับชาวญี่ปุ่น สถานภาพ บทบาทของล่าม งานล่าม ปัญหา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ Workshop ฝึกปฏิบัติการล่าม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และประธานชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม อันได้แก่ การสื่อสารดี มีวิจารณญาณที่ดี และแก้ปัญหาเป็นให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคการล่าม และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกทักษะเบื้องต้นสำหรับการล่ามภาษาญี่ปุ่น