ภาควิชาศาสนาและปรัชญาจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต หัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิต ในหัวข้อ “กฎหมายควรรู้กับการทำงาน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา จำนวน 55 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภินันท์ มิ่งโอโล ผู้จัดการฝ่ายขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. ดี.เวนดิ้ง เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการทำงานอันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติสหกิจและทำงานในอนาคตต่อไป

โครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมโครงการเตรียมทักษะทางสังคมเพื่อการฝึกสหกิจของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อทักษะการใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น โดยได้มีคุณเพาพะงา ทวีแสงเพ็ชร จาก Facebook fanpage: PlearningExcel ให้เกียรติเป็นวิทยากร สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-NLk2oLL9KEQZbv6GNN8jANAwXTRUY2m?fbclid=IwAR3txLUe_kaavCu9oVV4IsC9OCZkqR4oirvCFrPvhS1H8QLtmTvRi6WMVfI

ภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นิสิตภาควิชาจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ในหัวข้อ “เสริมสร้าง Self – esteem” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภัคกาญจ์ แก้วแกมเกษ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Mental Health and Adjustment in Aging รูปแบบกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย และกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งนิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในหัวข้อ “อโยธยา VS รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเมืองประวัติศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร มีนิสิตเข้าร่วมรับฟังจำนวน 250 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 11 ที่ว่าด้วยการให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

โครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ KUIS STUDY TOUR 2024 ระหว่างวันที่ 8-27กุมภาพันธ์ 2667 อันเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการ 14 คน และครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 8 ครอบครัว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs17 Partnerships for goals ที่มุ่งเน้นการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายผ่านการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies – ครั้งที่ 2
โครงการนี้จัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนสนับสนุนจาก Academy of Korean Studies สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โปรแกรม AKS Seed Program for Korean Studies อันมีโครงการหลัก คือ โครงการส่งเสริมเกาหลีศึกษาสำหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งโครงการย่อยที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ คือ โครงการผลิตตำราเกาหลีศึกษา และ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการเกาหลีศึกษา Road to Scholar – Korean Studies- ✨
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มีเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติ โดยในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม ประธานโครงการกล่าวถึงจุดประสงค์ของงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้มี นิสิต นักศึกษา ที่นำเสนอผลงานจาก 11 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนบทความที่นำเสนอทั้งสิ้น 16 บทความ ทั้งนี้ผลงานที่นำเสนอทุกเรื่องได้ผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹เว็บไซต์ของโครงการ : https://sites.google.com/view/rts2024
🔹ดาวน์โหลด E-Proceeding : https://drive.google.com/file/d/1es8aGXeRjByAwdcm4jT0nIEVNlUtOtT9/view?fbclid=IwAR0iLu5E6Ir31oCB01-HswdXYM85AIbWbPWdo3-GGhm7G8B3INnX7AqWHig&pli=1
🔹รูปบรรยากาศภายในงาน (1) : https://drive.google.com/drive/folders/186UJgEubXhANg7VwLEhUGxiwZ3EKr3Hb?fbclid=IwAR0A3rIoN4m4Yf4uuN_jlFbWJGdQONltbPaYq-sDyfGO4a5-WhzKzElUw2w
🔹รูปบรรยากาศภายในงาน (2) : https://drive.google.com/drive/folders/1cYbG29OPmPIT55IjAg4d8rxtKJB05PMc?fbclid=IwAR2FTpgmtjfc7Qs88TWtCgwwYG4TgpmUjwYoxCeXTCBYT5_4AX1rYpV7-sU

ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดบรรยายพิเศษแนะนำการสมัครงานและตำแหน่งงานในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท Marimo Holdings, Inc. บริษัทจัดหางานในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำ การสมัครงานและตำแหน่งงานในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลการสมัครงานและตำแหน่งงานที่สามารถสมัครได้ของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก พร้อมด้วย ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท Marimo Holdings, Inc.

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) ดังนี้

  • วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายแรงงานที่ลูกจ้างควรรู้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ ฤทธาภิรมย์ ผุ้จัดการทั่วไป สำนักบริหาร บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร
  • วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการด้านความปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มุจรินทร์ บุรีนอก ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นวิทยากร
  • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สวัสดิการและความปลอดภัยในที่ทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุวัชร จิระเวชเดชาชาญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Siam@Siam Design Hotel Pattaya เป็นวิทยากร
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการฝึกสหกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณลดาวัลย์ หงส์อนันต์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Ground customer service บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เป็นวิทยากร และในหัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนออกฝึกสหกิจและแนวทางการทำโครงงานของนิสิตสายภาษาญี่ปุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรวรรณ ชาแจ้ง เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้าต่างประเทศ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นวิทยากร
    โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ Upskill ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เกิดแรงบันดาลใจและมีเจตคติที่ดีในการทำงานและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการออกปฏิบัติ งานในรายวิชาสหกิจศึกษา อันเป้นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านการปฏิบัติงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การผลิตสื่อกราฟิกสำหรับผู้ประกอบการด้วยโปรแกรม Canva

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การผลิตสื่อกราฟิกสำหรับผู้ประกอบการด้วยโปรแกรม Canva โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุธิดา วงศ์แจ่ม Graphic designer, BDMS เป็นวิทยากร ร่วมกับ ผศ.ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Canva เบื้องต้น และการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการประกอบธุรกิจ/ งานของตนต่อไป

ภาควิชาจิตวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา 10 สถาบัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์จิตวิทยา 10 สถาบัน (10ส้อม) โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือของนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศาสตร์จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย 10 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2566 ภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งต่อไป