Slide 1
Welcome to
Department of Religion and Philosophy

Faculty of Humanities and Social Sciences
Burapha University
Chonburi, Thailand

Slide 2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
Image is not available

จุดเด่นของหลักสูตร
- มีคุณธรรม จริยธรรม
- มีหลักในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาได้ตามความเหมาะสม
- อยู่ในสังคมอย่างมีวิจารณญาณ

Slide 3
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
Image is not available

จุดเด่นของหลักสูตร
- มีความรู้และความเข้าใจหลักการคิดวิเคราะห์บนฐาน
ของเหตุผล
- สามารถวิพากษ์และเข้าใจคุณค่าสาระสำคัญของศาสนา
และปรัชญา
- อยู่ในสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ

PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท

📣ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 🆕
📣ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาจากภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
📣กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
📣กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ 3)
📣กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
📣กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ 2)
📣กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 1)
📣กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ 1)
📣 กำหนดการขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี
📣ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ "การเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ทางด้านทักษะไอทีสำหรับการเรียน"

📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต" บรรยายโดย อาจารย์ปวีณา แจ้งประจักษ์

📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การเขียนบทละครโทรทัศน์ฉบับย่อ" บรรยายโดย ดร.อภิรักษ์  ชัยปัญหา

📣 ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “การทำวิจัยภาคสนามในช่วงสถานการณ์โควิด-19: ปัญหา อุปสรรค และทางออก”

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างงานนำเสนอ ชิคๆ คูลๆ ด้วย Powtoon" 

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร MOOC กับเทรนด์การเรียนรู้ Lifelong Learning

📣 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2563 

📣 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0462/2565 นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0698/2564 เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0663/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0664/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0665/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ

ภาพข่าวแสดงความยินดี

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวรับรางวัล
ภาพข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม