หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท

📣ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566🆕
📣ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาจากภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 🆕
📣ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 3 : Admission
📣ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 2 : Quota 
📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
📣ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบ 1 : Portfolio
📣ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
📣ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาจากภาควิชาศาสนาและปรัชญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
📣ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter รุ่นที่ 1" 

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตร "Python Programing for Beginner รุ่นที่ 1" 

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ "การเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ทางด้านทักษะไอทีสำหรับการเรียน"

📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต" บรรยายโดย อาจารย์ปวีณา แจ้งประจักษ์

📣 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การเขียนบทละครโทรทัศน์ฉบับย่อ" บรรยายโดย ดร.อภิรักษ์  ชัยปัญหา

📣 ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “การทำวิจัยภาคสนามในช่วงสถานการณ์โควิด-19: ปัญหา อุปสรรค และทางออก”

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างงานนำเสนอ ชิคๆ คูลๆ ด้วย Powtoon" 

📣 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร MOOC กับเทรนด์การเรียนรู้ Lifelong Learning

📣 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2563 

📣 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0462/2565 นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0698/2564 เรื่อง การแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0663/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการอุทธรณ์

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0664/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0665/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต เพื่อรับการคืนคะแนนความประพฤติ

ภาพข่าวแสดงความยินดี

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวรับรางวัล
ภาพข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
Visits:14338
Today: 20
Total Visitors : 62503